Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt: II FSK 3660/16- Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów (wybudowanej altany – domek letniskowy) na działce ROD powinno być klasyfikowane jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2016 r., sygn. akt: I Sa/Bd 526/16

Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów (wybudowanej altany – domek letniskowy) powinno być klasyfikowane jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Przychód otrzymany z tytułu wynagrodzenia za znajdujące się na działce ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność sprzedającego należy zaliczyć do przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy, a nie do przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu z praw majątkowych.